Nihon kendo no kata: las katas de kendo

TACHI VS TACHI

1-  Ippon-me (men-nuki-men)

2- Nihon-me (kote-nuki-kote)

3- Sanbon-me (tsuki-kaeshi (nayashi)-tsuki)

4- Yonhon-me (tsuki-makikaeshi-men)

5- Gohon-me (men-suriage-men)

6- Roppon-me (kote-suriage-kote)

7-  Nanahon-me (men-nuki-do)

TACHI VS KODACHI

8-  Men-ukenagashi-men (omote)

9- Men-ukenagashi-men (ura)

10-  Bloqueo